Privacyverklaring Netmask BV

1. Algemene overwegingen

Netmask BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Netmask BV respecteert de privacy van relaties en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Netmask BV handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

  • persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
  • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan Netmask BV zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de bedrijfsvoering en deze te respecteren.

Contactpersoon: R. Koetsier
Adres: Strevelsweg 700-309
Postcode: 3083 AS
Plaats: Rotterdam
E-mailadres: privacy@netmask.nl

R. Koetsier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Netmask BV. Tevens voor het privacybeleid en is de contactpersoon in geval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Als u zich bekendmaakt via onze website vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze activiteiten. Netmask verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Netmask maakt ook geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens.

3. Inzien en verstrekking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Netmask BV. Netmask verwerkt alleen persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien daar een noodzaak voor is voor de uitvoering van onze activiteiten en er een getekende Bewerkers-overeenkomst aan ten grondslag ligt. Verder worden de persoonsgegevens verstrekt aan derden indien Netmask BV daartoe verplicht is door de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

4. Bewaartermijn

Netmask bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze in de administratie zijn opgenomen en gebruikt hiervoor de te hanteren wettelijke termijnen. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk 7 jaar na beëindiging van onze relatie uit de administratie worden verwijderd.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Netmask BV heeft noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

6. Website en cookies

Netmask gebruikt alleen geanonimiseerde cookies voor verkeeranalyse op onze website. Wij behoeven daarvoor geen toestemming te vragen.

Rotterdam, 01-03-2021